Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Untuk makluman, Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau di Universiti Sains Malaysia telah diwujudkan oleh Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi pada Jun 2021 untuk menjelaskan mengenai amalan penggunaan peralatan ICT ke arah ICT Hijau (ICTHIJAU@USM) bagi menyokong Dasar Teknologi Hijau Negara dan Program Kelestarian USM berdasarkan kepada Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau Dalam Perkhidmatan Awam yang telah diperkenalkan oleh pihak MAMPU. Untuk maklumat lanjut berkaitan ICTHIJAU@USM, sila layari pautan berikut : https://enovate.usm.my/muat-turun/garis-panduan-ict-hijau

Terima kasih.

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi
Universiti Sains Malaysia
Pulau Pinang

 

Assalamualaikum and Greetings,

For your information, the Guidelines on the Use of ICT towards Green ICT at Universiti Sains Malaysia was established by the Centre for Knowledge, Communication and Technology in June 2021 to explain the practice of using ICT equipment towards Green ICT (ICTHIJAU@USM) to support the National Green Technology Policy and USM's Sustainability Program based on the Guidelines on the Use of ICT towards Green ICT in the Public Service which has been introduced by MAMPU. For more information on ICTHIJAU@USM, please visit the following link : https://enovate.usm.my/muat-turun/garis-panduan-ict-hijau

Thank you.

Centre for Knowledge, Communication and Technology
Universiti Sains Malaysia
Penang